Vandaag werken aan de toekomst van water

Daarnaast werden in 2020 de strategische KPI’s (kritieke prestatie indicator) opnieuw gedefinieerd.

Om het beleidsplan 2019 – 2024 uit te voeren zijn heel wat acties en projecten nodig. Om het beheer en de evaluatie van al deze werkzaamheden te uniformiseren, werd een bedrijfsbreed projectmanagement uitgerold met portfoliobeheer. Hierbij kwamen onder meer volgende strategische dossiers aan bod: SAP4HANA, leveringszekerheid, Synductis, digitale watermeters en het niet geregistreerd water (NRW).

Tot slot zag in 2020 het concept ‘business proces management (BPM)’ het levenslicht bij Pidpa. Niet dat er ervoor niet aan procesoptimalisatie of –opvolging werd gedaan, maar de bedrijfscontext, verwachtingen van de klanten, veranderingen in de samenleving en razendsnelle technologische evoluties noopten tot een verdere professionalisering. Vanuit die insteek werd de capability map voor Pidpa opgemaakt:  een high-level ‘landkaart’ met de voornaamste activiteiten binnen het bedrijf (procesdomeinen, rollen en applicaties). Per domein is de huidige maturiteit bepaald en in onderling overleg is afgestemd wat de gewenste maturiteit is om tot de beste uitvoering van de strategie te komen.  

Pidpa, de specialist in water

Logo Kempen 2030Bij Pidpa kan je rekenen op meer dan 100 jaar waterervaring. Het is dan ook niet verwonderlijk dat regelmatig op Pidpa wordt beroep gedaan, voor haar visie op de toekomst van water of in het licht van kennis- en ervaringsuitwisseling.

Zo konden bezoekers van Kempen2030, een platform waaraan 29 gemeenten deelnemen en dat van de Kempen een klimaatvriendelijke regio wil maken, in de maand augustus kennismaken met de visie van Pidpa over de droogte en het duurzaam watergebruik in de Kempen en dit aangevuld met concrete oplossingen. 

 In H2O verscheen o.a. een artikel waaraan twee Pidpa-medewerkers als co-auteur hadden meegewerkt. Dit artikel ging dieper in op de ‘contactgroep drinkwatertechnologen’ die een mooi platform biedt voor kennisuitwisseling en netwerking met drinkwatertechnologen van collega-drinkwaterbedrijven (uit Nederland en Vlaanderen).

 

 

Hemelwaterplannen PidpaMaar niet alleen met woorden of advies laat Pidpa zich kennen; ook met daden. Belangrijke instrumenten zijn de zogenaamde hemelwaterplannen die per gemeente of stad worden opgemaakt. Zij zijn een vertaling van de integrale ruimtelijke visie over waar en hoe het hemelwater afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakken ter plaatse kan worden  gehouden, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd en waar ruimte voor water moet gecreëerd worden. Zij moeten een duidelijk beeld geven over onder meer de ontbrekende RWA-assen, de gebieden die in aanmerking komen voor buffering (bijvoorbeeld via de aanleg van wadi’s ) en de zones die geschikt zijn voor infiltratie (via grachten, infiltratiebermen of het voorzien van doorlatende of halfdoorlatende verhardingen). 

Tevens worden de nog mogelijke afkoppelingen van hemelwater op rioleringen in kaart gebracht. Zo ontstaat een waarheidsgetrouw beeld van waar men wateroverlast kan verwachten en waar en hoe we dit teveel aan water best kunnen hergebruiken. Nadien worden alle maatregelen concreet verder uitgewerkt in detailhemelwaterplannen, die tot slot uitmonden in uitvoeringsplannen.

 

Kostbaar water

Water is een kostbaar goed, waar zuinig mee moet worden omgesprongen. Daarom blijft Pidpa zoeken naar innovatieve wateroplossingen.  Zo werd het grondwater, dat werd opgepompt bij rioleringswerken in Balen, aangeboden aan omwonenden en bedrijven om dit water te komen ophalen en te gebruiken. 

Opnieuw werd Vlaanderen in 2020 geconfronteerd met periodes van langdurige droogte en warmte met grote gevolgen, niet alleen voor de natuur maar ook onder meer voor de landbouw. Een gedeeltelijke oplossing werd door Pidpa aangereikt. In de waterproductiecentra van Balen, Essen, Grobbendonk, Herentals en Westerlo stelde Pidpa gratis spoelwater ter beschikking. 

Hergebruik en (op vlak van gezondheid) veilig circulair watergebruik, is nauw verbonden met de manier waarop men de ruimtelijke omgeving inricht en beheert. In enkele lokale initiatieven werd Pidpa ondertussen betrokken als actieve partner. Via een samenwerking met o.a. het Regionaal Landschap, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (POM), de Dienst Integraal Waterbeleid en de dienst Landbouw van de provincie Antwerpen werden een aantal mooie voorbeelddossiers uitgewerkt. Hierbij wordt  onder meer  ingezet op uitwisselingsmogelijkheden van water tussen landbouwers, via de omvorming van klassieke drainages naar peilgestuurde drainage en het hergebruik van hemelwater dat wordt ingezameld via het gescheiden rioolstelsel. 

Zo wordt in het pilootproject ‘water-land-schap Aqualitieve Groenteregio’ water van de overstromingsgevoelige Itterbeek in de winter gecapteerd, gezuiverd tot de kwaliteit die de tomatenteelt nodig heeft en opgeslagen met oog op verdeling later aan een aantal tuinbouwers in Mechelen. Op die manier wordt vermeden dat hemelwaterreservoirs leegkomen en in de zomerpiek met leidingwater of met putwater uit boringen moeten worden aangevuld.  

Een laatste voorbeeld betreft een afkoppelingsproject in Vorselaar, waar een regenwaterbuffer wordt gecreëerd onder het marktplein. Dit water wordt nadien ingezet voor sanitaire toepassingen bij een omliggende woon-, school- en kloostergemeenschap.

NRW of niet geregistreerd water.

Ook in 2020 behoorde Pidpa op dit vlak tot de top in Vlaanderen. 

Niet-registreerbaar-water

Voortdurend worden nieuwe technieken onderzocht die mogelijk lekverliezen (voor)tijdig moeten opsporen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de uitbouw van meetnetten (District Metered Areas met real-time volume- en drukmeting en data-analyse), het uitbreiden van de lekzoekcapaciteit en een duurzaam assetbeheer. In 2020 startte Pidpa met een service die de lekverliezen in real-time zal opvolgen en ondersteuning zal bieden in het verder terugdringen van ongewenste waterverliezen. Daarnaast testte Pidpa in 2020 o.a. de mogelijkheden van het gebruik van satelietbeelden bij het opsporen van lekken.

Logo Bleu Deal PidpaTot slot zet Pidpa haar ambities kracht bij door, in het kader van de Blue Deal, tegen 2025 haar ILI-waarde verder te verlagen.