Verbindend, verbonden

Medewerkers

2020 sloten we af met 730 medewerkers. Heel wat collega’s gingen een nieuwe uitdaging aan in het kader van de nieuwe organisatiestructuur. Voor de invulling van deze selecties werd geopteerd om maximaal in te zetten op intern talent.

Om het verdere veranderingstraject te ondersteunen, werd een cultuurmeting met inspraakmomenten georganiseerd met als thema’s:  algemeen goedvoelen, jobtevredenheid, leiderschap, veranderingsbereidheid, empowerment,…

Thema's cultuurmeting

De resultaten en de conclusies van de cultuurmeting/inspraakmomenten en managementoverleg resulteren in een actieplan op maat van de organisatie. De focus ligt op inspraak en communicatie en de nieuwe stijl leidinggeven en dit alles met aandacht voor de huidige workload d.m.v. een gefaseerde aanpak. 

Opnieuw lag de focus op het (verder) versterken van de veiligheidscultuur. In totaal werden meer dan 50 workshops georganiseerd rond “ik zorg voor veiligheid” (deels digitaal omwille van corona), waar meer dan 300 werknemers aan hebben deelgenomen. Deze workshops werden voorafgegaan door een bedrijfsbrede bevraging rond veiligheid.

Veiligheid medewerkers Pidpa

In 2020 vonden 10 bedrijfsbezoeken plaats, samen met de arbeidsgeneesheer,  en meer dan 35 ad-hoc werfbezoeken door de preventiedienst. Deze bezoeken hebben geleid tot in totaal 302 acties.

Het aantal arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid daalde met bijna 46% t.o.v. 2019.  

Ook welzijn stond in 2020 hoog op de agenda. Zo werden verschillende online initiatieven opgestart die de medewerkers (en hun bubbelgenoten) moesten aansporen tot ‘bewegen’ zoals yoga of muay thai boxing classes. Daarnaast werden o.a. wandelvergaderingen (teammeetings in kleine groep buiten) gestimuleerd. Tot slot namen 199 medewerkers en 171 bubbelgenoten deel aan de Pidpa-Corona Challenge. Zij wandelden, liepen of fietsten meer dan 135.000 kilometer bij elkaar. Goed voor de gezondheid maar ook voor 16 goede doelen aangezien Pidpa voor iedere kilometer een bijdrage leverde.

Cijfers corona-challenge

In 2020 werden bijna 43.000 opleidingsuren gepresteerd. Waar mogelijk werden vormingen online georganiseerd; een aantal praktijkgerichte opleidingen konden echter niet doorgaan omwille van corona.

Maatschappelijke betrokkenheid

HidroPlus

Met HidroPlus ondersteunt Pidpa ontwikkelingsprojecten die betrekking hebben op watervoorziening en afvalwaterbehandeling. Elk jaar stijgt het aantal aanvragen die Pidpa hiervoor ontvangt.

Grafiek HidroPlus

In 2020 konden zo 35 projecten genieten van dit extra financiële duwtje in de rug, goed voor in totaal meer dan 106.000 euro. 

Een mooi voorbeeld is dit project van het Kara Kara- comité uit Mol. Met steun van HidroPlus werden in 2020 in vier dorpen in Niger waterpunten geïnstalleerd. Daarnaast werden twee schooltjes voorzien van een wateraansluiting.  Elk waterpunt bestaat een aantal aftappunten en  een watertoren met een capaciteit van 6.000 liter. In totaal werden er zo ongeveer 3.500 mensen van drinkbaar water voorzien.

The Green KeyIn 2020 ontving Hidrodoe voor het negende jaar op rij het Green Key-certificaat, een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Met het behalen van de Green Key engageert het bedrijf zich om op een duurzame manier te werk te gaan. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met water, energie en afval, zonder toe te geven op vlak van comfort.

 

 

Partnerships

De beste resultaten haal je ‘samen’. Daarom zet Pidpa in op partnerships wanneer zij een toegevoegde waarde hebben voor haar werking.

Zo is Pidpa voortrekker binnen Synductis, een samenwerkingsverband tussen verschillende nuts- en infrastructuurbedrijven. Doelstelling van Synductis is dat deze bedrijven hun werkzaamheden op elkaar afstemmen. Zo beperken ze de hinder, niet alleen voor omwonenden maar voor alle gebruikers van de straat of het plein. Door deze afstemming verlopen deze werken ook efficiënter waardoor men een snellere en nog performantere dienstverlening kan aanbieden aan de betrokken gemeente of stad.

In juni 2020 werd door de raden van bestuur van Pidpa en water-link de principiële beslissing genomen om de labo’s van beide bedrijven te laten versmelten tot één gemeenschappelijk labo in een nieuw gebouw op de site Blue Gate Antwerp. Dit labo zal een referentie worden op het vlak van (drink)wateranalyses, snelle bepalingen, toegepast onderzoek en kwaliteit. Het moet een ambitieus labo voor praktijk en toegepast onderzoek worden, dat slim, doeltreffend en marktgericht werkt, zowel voor de eigen organisaties als voor klanten. Volgens de planning zal dit nieuwe gebouw de tweede helft van 2024 in gebruik worden genomen.

Logo Blue Gate - Eco-effectief bedrijventerrein